umram3.png

"FARNESILYOSALICYCLIC ACID İÇEREN NANOPARTİK FORMÜLASYON" başlıklı Avrupa patent başvurusu (WO2015167408) (PCT / TR2014 / 000248) olumlu sonuçlanmış ve tescil kararı tamamlanmıştır. Yeni jenerasyonlu bir antineoplastik ajan olan Farnesiltiyosalisilik asit (Salirasib, FT A), malign tümörlerin çoğunda yüksek oranda bulunan, Ras proteininin spesifik bir önleyicisidir. Patentlenebilir çalışma, hastalığın durumunu, alımını veya etkinliğini değiştirmek için hedeflenmiş bir kemoterapidir. Antineoplastik ilaçları, normal hücrelerden ziyade tümör hücrelerine daha fazla hasar sağlayarak yok eder. Eski UMRAM araştırmacısı Taner Demir ve UMRAM Profesörü Kader Karlı Oğuz buluş sahipleri arasında yer almaktadır. Diğer yazarlar arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Sibel PEHLİVAN, İmran VURAL, Melike Mut AŞKUN, Figen SÖYLEMEZOĞLU yanısıra Abbas KAFFASHI, Sevda LÜLE, Hüsnü KOŞUCU, Can SARISÖZEN bulunmaktadır. Patent için :

UMRAM doktora araştırmacılarından Utku Kaya “Saniye Altındaki Duyulararası Zaman Algısının Temelindeki Sinirsel Mekanizmalar” başlıklı Doktora tezini başarıyla sunmuştur. Doktora çalışması sırasında, işitsel zamanlamanın algılanan görsel zamanlama/zaman aralığı ve zahiri hareket üzerine etkilerinin sinirsel korelatlarını anlamayı hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için, saniye altı zaman aralıklarında yüksek doğrulukta deneyler dizayn edip, bütüncül EEG analizleri gerçekleştirmiştir.

Fatima Tu Zahra'yı Bilkent Üniversitesi EEE bölümünden Yüksek Lisans derecesini almasından dolayı kutluyoruz. Fatima'nın tez konusu  "Highly Efficient 300 W Modified Class-E RF Amplifiers for 64 MHz Transmit Array System". Tez danışmanı Prof. Ergin Atalar, diğer tez komitesi üyeleri ise Prof. Abdullah Atalar ve Doç.Dr. Ali Bozbey'di. Fatima yakın zamanda Pakistan'a dönmeyi planlıyor. Kendisine bundan sonrası için başarılar diliyoruz.

UMRAM araştırmacıları Experimental Brain Research dergisinde bir çalışma yayınlamışlardır. Çalışmalarında, duyular içi ve duyular arası algısal gruplamayı koordine eden beyin mekanizmaları ve ilkeleri üzerinde yoğunlaşmışlardır. Algılanan hız üzerinde farklı davranışsal deneyler tasarlayarak, görsel sistemdeki belirli uzamsal gruplama prensiplerinin,  zaman boyutunda gerçekleşen görsel-işitsel etkileşimlere önceliğinin olabileceğini bulmuşlardır. Ek olarak, davranışsal bulgular, işitsel sistem tarafından sağlanan zaman bilgisinin hız algısını değiştirdiğini ve farklı mekansal konfigürasyonlarda var olduğunu göstermiştir. Bu bulguların, hareket algılamanın ve hız tahmininin çoklu duyusal yapısını hesaba katan sistemler tasarlamaya katkıları olacağı düşünülmektedir.. Daha fazla bilgi ve dergi makalesi için buraya tıklayın.

UMRAM araştırmacıları, “A z-gradient array for simultaneous multi-slice excitation with a single band RF pulse” isimli yeni bir makele yayınladı. Bu çalışmada, z-gradyan dizisi kullanılarak çoklu kesitlerin tek bantlı RF darbe ile uyarılabileceği gösterildi. Çoklu kesit görüntüleme, görüntüleme süresini azaltması veya sinyal gürültü oranını artırması nedeni ile son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlandı. Geleneksel yöntemlerde, çoklu kesitlerin uyarımı çok bantlı RF darbe ile sağlanıyor. Fakat çok bantlı RF darbeler, tepe voltajını, tepe gücünü ve özgül soğurulma hızını (SAR) artırmaktadır. Dolayısıyla çok bantlı RF darbelerin tasarımı güç yükselteçleri veya SAR kaynaklı hasta güvenliği açısından limitlenmektedir. Bu çalışmada, uzaysal olarak periyodik gradyan alanlar z-gradyan dizisi kullanılarak yaratılmış ve böylece birçok kesit konumu tek bantlı bir RF darbe ile uyarılabilmiştir. Dolayısıyla tepe gücü, tepe voltajı, SAR veya RF darbe süresinin artması engellenmiştir. Yenilikçi z-gradyan dizisi, 9 kanallı bir z-gradyan dizisi, Tx/Rx RF sargı, 9 gradyan güç yükselteci ve control devrelerinden oluşmaktadır. Tasarım yöntemleri ve farklı koşulların performans değerlendirmeleri çalışma kapsamında incelenmiştir. Son olarak, MR deneyleri önerilken yöntemin başarılı bir şekilde tek bantlı RF darbe ile çoklu kesit uyarımı sağlayabildiğini doğrulamıştır.

Umram araştırmacılarının yayınladığı çalışmada, doğrusal ve doğrusal olmayan gradyanların eş zamanlı kullanımının, sadece doğrusal veya sadece doğrusal olmayan gradyan kullanılan durumlara göre, B1+ düzensizliklerinin daha etkili bir şekilde düzelttiği görülmüştür. Yüksek Tesla MR tarayıcılarında (3T ve yukarısı), radio frekans (RF) dalgalarının dalga boylarının kısalarak hastanın görüntülenen bölgesi ile kıyaslanabilir hale gelmektedir ve bu durum uzaysal olarak eşit bir uyarım yapılmasını engeller. Literatürde, RF dalgalar ve gradyanları birlikte kullanarak “spoke uyarımı” denilen bir teknik ile bu düzensizlikler belirli bir seviyeye kadar düzeltilebilir. Bu çalışmada harici olarak eklenen ve bağımsız yükselteçler tarafından doğrusal olmayan gradyanların da sisteme eklenmesi ile sistemdeki özgür parametre sayısı artırılmıştır. Formülasyonlar ve tasarım teknikleri makalede açıklanmıştır. Örnek bir deneysel durumda, uyarım profili düzensizlikleri önerilen teknikle %46 azaltılırken, sadece doğrusal gradyanların kullanıldığı durumda sadece %20 düzeltmeye elde edilebilmiştir.

UMRAM araştırmacıları UNAM araştırma merkeziyle birlikte MRM
dergisinde yeni bir çalışma yayınkadı. Bu çalışma, MRG
sistemlerinde kılavuzlama amaçlı kullanılan endüktif kuplajlı,
ultra-ince, esnek ve pasif bir RF rezonatörü sunmaktadır.
Rezonatör üretiminde standart mikrofabrikasyon işlemi uygulandı.
Önerilen işaretleyici, 8 mm'lik bir kenar uzunluğuna sahip bir kare
şeklinde, iki metal hattan oluşur ve üst ve alt hatlar birbirlerine
bir yol ile bağlanır. 3T MRI referans işaretleme prosedürü fantom
ve ex-vivo şeklinde test edildi ve daha sonra işaretci performansı
kilinik insan MRG deneyinde değerlendirildi. Bu kablosuz esnek RF
rezonant işaretci ultra-ince ve esnek yapısı sayesinde vücudun
çeşitli yerlerinde anatomik işaretleme ve kılavuzlama için
yüksek fizibilite ile etkin ve güvenli MR görselleştirme imkanı
sunar.


Diğer Makaleler...

 1. Vücut içi subakut durumda aktif implante edilebilir tıbbi cihazların MR ısınma deneyleri için sıcaklık algılayıcı implant
 2. Doç Dr. Oktay Algın TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülüne layık görüldü
 3. Zamansal Adaptasyon Üzerine Bir EEG Çalışması
 4. The Effect of an Enrichment Reading Program on the Cognitive Processes and Neural Structures of Children Having Reading Difficulties
 5. Fonksiyonel MR Kursu
 6. Structural imaging of the brain reveals decreased total brain and total gray matter volumes in obese but not in lean women with polycystic ovary syndrome compared to body mass index-matched counterparts
 7. Quantitative rotating frame relaxometry methods in MRI
 8. Structural brain alterations of Down’s syndrome in early childhood evaluation by DTI and volumetric analyses
 9. The association of cognitive impairment with gray matter atrophy and cortical lesion load in clinically isolated syndrome
 10. Perisylvian GABA levels in schizophrenia and bipolar disorder
 11. Aysel Sabuncu Brain Research Center 2016 Scientific Meeting Beyin Araştırmaları Merkezi 2016 Bilimsel Toplantısı
 12. Hareket Algısı Bağlamında ON ve OFF Kanalları Arasındaki Zamansal ve Uzamsal Korelasyonun Dinamiği
 13. Redi Poni sayısal RF güç yükselteci üzerine yaptığı yüksek lisans tez çalışmasını sundu
 14. Maryam Salim yüksek lisans tezini savundu
 15. Master Tezi Sunumu: Zeynep Yıldırım
 16. Bağlama dayalı açıklığın kontrast algısına etkisi
 17. Manyetik Parçacık Görüntüleme için Türk-Alman 2+2 Projesi
 18. Enhanced Phase-Sensitive SSFP Reconstruction for Fat-Water Separation in Phased-Array Acquisitions
 19. Targeted vessel reconstruction in noncontrast-enhanced steady-state free precession angiography
 20. ISMRM başarı hikayeleri